โครงการหลวงหมอกจ๋าม ใช้เวลา 4 ชั่วโมงในการเดินทาง เพราะระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่มากถึง 195 กิโลเมตรในการเดินทางนั้นใช้ถนนเส้น 107 เชียงใหม่-ฝางต่อด้วยถนน 1089 ฝาง-แม่จัน ที่โครงการหลวงหมอกจ๋ามมีชนเผ่าจำนวนมากอาศัยอยู่ได้แก่ คนเมือง ไทยใหญ่ ไทยแซ่ม ไทยลื้อ อาข่า มูเซอ กะเหรี่ยง ซึ่งแต่ละชนเผ่าก็จะมีการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันมีทั้งนับถือผี พุทธ และศาสนาคริสต์

โครงการหลวงหมอกจ๋าม

โครงการหลวงหมอกจ๋าม มีชนเผ่ามากมายที่อยู่ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

การที่ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋ามมีชนเผ่ามากมายทำให้ภายในพื้นที่มีศาสนสถานที่แตกต่างกันสำหรับชาวไทยใหญ่ที่นับถือพุทธนั้นก็จะมีวัดประจำโครงการหลวงนั่นคือ วัดใหม่หมอกจ๋ามที่แสดงถึงวัฒนธรรมศิลปะของชาวไทยใหญ่ และ มีพิพิธภัณฑ์เจ้าครูหมอไต เป็นสถานที่รวบรวมเครื่องใช้และรูปภาพประวัติความเป็นมาของชาวไทยใหญ่ที่มีมาแต่โบราณ  12 เดือนซึ่งสามารถแบ่งเป็นได้หลายประเภทโดยมีที่น่าสนใจได้แก่ ประเพณีงานปอยส่างลอง ปอยเหลินสิบเอ็ด ปอยหางน้ำ และประเพณีงานปอยหลวงยกย่องเจ้าครูหมอไต ประเพณีแต่ละประเภทจะมีช่วงที่จะจัดขึ้นแตกต่างกันซึ่งจะมีตลอดทั้งปี

โครงการหลวงหมอกจ๋ามเชียงใหม่-ฝางต่อ

นอกจากประเพณีของชาวไทยใหญ่แล้วประเพณีอื่นๆที่เป็นของชนเผ่าอื่นก็มีเช่นกัน ตัวอย่างเช่นชาวไทยลื้อ จะมีประเพณีที่บ้านวังไผ่เป็นประเพณีพิธีกรรมการนับถือผี มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายที่บ้านวังไผ่ เช่น การออกกำลังกายแบบศิลปะไทยลื้อ ที่บ้านเมืองงามเหนือเป็นที่อาศัยของชาวกะเหรี่ยงที่นั่งจะมีโบสถ์คาทอลิกเพราะว่าชาวกะเหรี่ยงนั้นนับถือศาสนาคริสต์ และจะมีกิจกรรมร้องเพลงเล่นดนตรีพื้นเมืองและงานศิลปะหัตถกรรมทอผ้ากะเหรี่ยง นี่เป็นประเพณีเข้าข้าวที่อยู่ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ถ้านักท่องเที่ยวคนใดไม่ได้ไปสัมผัสจริง ๆ ก็คงไม่ได้รู้จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่มีอีกมากมาย 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม

นอกจากประเพณีและวัฒนธรรมแล้วที่นี่ยังมีแปลงปลูกผักสาธิตและผลไม้ซึ่งเป็นการเกษตรที่เป็นการเกษตรกรรมแบบผสมผสาน และถ้าใครอยากชมธรรมชาติภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋ามก็ยังมีการล่องแพชมธรรมชาติและน้ำพุร้อนที่บ้านเมืองงาม สำหรับอาหารการกินภายในโครงการหลวงก็มีให้รวมถึงสถานที่พักภายในโครงการหลวงก็มีให้เช่นเดียวกัน นักท่องเที่ยวคนใดที่อยากไปที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋ามสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋ามบ้านห้วยศาลา

ฝากกดติดตามท่องเที่ยวทั่วไทย
สถานที่ท่องเที่ยวน่าไปหนาวนี้เก็บกระเป๋าไปพักใจที่ม่อนแจ่ม บนดอยที่จังหวัดเชียงใหม่